Praktijk voor Veerkracht, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www://opvoedschijf.nl
De Esch 1 7783 CG Gramsbergen
Anneke van der Veen is de Functionaris Gegevensbescherming van
Praktijk voor Veerkracht Hij/zij is te bereiken via
Anneke@opvoedschijf.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor Veerkracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf
aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door
een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en
telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij
ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
Anneke@opvoedschijf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Praktijk voor Veerkracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk voor Veerkracht neemt geen verantwoordelijkheid op basis
van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Praktijk voor Veerkracht) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk voor Veerkracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de
persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt.
Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk voor Veerkracht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en
zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken
in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens. Praktijk voor Veerkracht blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk voor Veerkracht gebruikt alleen technische en functionele
cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk
voor Veerkracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar Anneke@opvoedschijf.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is
gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op jouw verzoek .
Praktijk voor Veerkracht wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk voor Veerkracht neemt de bescherming van jouw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via
Anneke@opvoedschijf.nl