CategoriesGeen categorie

Communicatie cirkel: zo voelt een kind zich gezien.

Een communicatiecirkel geeft in een schema weer hoe afgestemde interactie eruit ziet. De ouder of het kind neemt initiatief in het contact (bv door een bal te laten zien), de ander signaleert dit initiatief (merkt op dat de ander contact zoekt/iets wil laten zien of zeggen), geeft een ontvangst bevestiging van het initiatief (door bv naar de bal te kijken of te zeggen “wat een mooie bal”), er vindt een uitwisseling plaats (gesprekje, beurten maken, verdiepen) en de communicatie wordt afgesloten (veelal wordt dit non-verbaal duidelijk (bv verbreken van oogcontact).

De kwaliteit van de communicatie en de onderlinge betrokkenheid van ouder en kind verdiept zich, wanneer er meer communicatiecirkels zijn. 

Het signaleren van initiatief, het geven van een ontvangstbevestiging op wat de ander wil delen, gerichte aandacht voor beurt verdeling en opmerken van afsluiten zorgen ervoor dat het kind (de ander) zich gehoord en gezien voelt.

CategoriesGeen categorie

blog waarom liegt een kind?

blog waarom liegt een kind?

Liegen

Dit artikel verscheen eerder in de Basics 3-2021 en staat op de website van basic trust.

Auteur: Willemijn Guiljam-Geijtenbeek
Basic Trust Goes en Zierikzee
 
‘Dat mijn kind iets doet wat niet mag, vind ik tot daaraan toe. Maar dat hij erover liegt?!’ Liegen heeft een nare bijsmaak, het roept wantrouwen en achterdocht op. Dit kleurt vaak ook het gevoel en oordeel van de opvoeder. ‘Mijn kind gedraagt zich achterbaks, hij speelt een spelletje met me. Zelfs als ik hem ernaar vraag, vertelt hij niet de waarheid.’

Gewetensvorming
Om bewust de waarheid te spreken of bewust te liegen, is gewetensvorming nodig. Bij een kind dat zich gezond ontwikkelt, begint dit rond het derde levensjaar. Het kind ervaart dat er rekening met hem wordt gehouden en leert rekening te houden met anderen. Het wordt zich meer en meer bewust van wat opvoeders als prettig en onprettig ervaren. Het contact met opvoeders wordt hiermee op een bewust niveau, meer wederkerig. Zo ontstaat een diepere emotionele verbinding. Het kind verinnerlijkt de waarden en normen van zijn opvoeders. En leert daarnaar te handelen. Kinderen met verminderd basisvertrouwen hebben niet of minder ervaren dat anderen met hen rekening houden. Zij hebben niet of minder leren vertrouwen op de beschikbaarheid, zorg en rechtvaardigheid van een veilige opvoeder. Van daaruit kan wantrouwen naar de omgeving ontstaan. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld moeite met nabijheid. Liegen komt dan niet voort uit de negatieve intentie die opvoeders of omgeving er vaak aan verbinden. Het kind handelt vanuit een diep geworteld gevoel van niet genoeg, ongewenst of onbemind zijn. Met eerlijk zijn riskeert het kind afwijzing of ‘door de mand vallen’. Liegen vanuit angst lijkt voor hem of haar een noodzakelijke overlevingsstrategie. Bescherming tegen afwijzing. Het verzinnen van verhalen kan gezien worden als het creëren van een eigen waarheid, om zo de wereld om zich heen kloppend te krijgen en om spanning en stress te laten afnemen. Vaak is dit een onbewust proces.

Een negatieve spiraal

Wanneer opvoeders vervolgens proberen ‘de waarheid’ te achterhalen, levert dit vaak een tegengesteld negatief effect op. Het kind zal zich in nog meer bochten wringen om de ander niet (nogmaals) teleur te stellen. Als een kind liegt, kan dat bij de opvoeder verwarring opleveren. Bij Basic Trust horen we vaak dat opvoeders ofwel begrenzen, extra streng worden of de waarheid willen achterhalen. Ofwel uit machteloosheid meegaan in de verhalen van het kind. Wanneer iets waarheid is en wanneer niet wordt dan nog meer onduidelijk. Beide aanpakken leiden tot een neerwaartse spiraal. Opvoeder en kind versterken elkaar dan in het negatieve gedrag. Wanneer een opvoeder aan de waarheid vasthoudt en extra streng of boos reageert, lokt dat een boze reactie uit bij het kind. Dat vergroot weer de boosheid van de opvoeder, enzovoorts. Wanneer de opvoeder – soms uit schrik, onmacht of verwarring – meegaat in de onwaarheid, krijgt het kind een gevoel van controle, dat het wellicht ook een volgende keer zal inzetten als het zich bang of kwetsbaar voelt.

Behoeften van het kind

Het helpt als de opvoeder zich probeert in te leven in het kind en daarbij onderscheid maakt tussen het eigen oordeel over liegen en het gedrag dat hij of zij bij het kind ziet. Vaststellen dat een kind iets onwaars vertelt en zoeken naar de redenen hiervoor, biedt zicht op de situatie. ‘Ik vraag me af waarom je het zo vertelt.’ Zo komen de behoeften die het kind met het liegen probeert te vervullen, ook in beeld. Bij Basic Trust leren opvoeders op een helpende manier betrokken te zijn. Dat doen ze door het geven van ‘ontvangstbevestigingen’ en met benoemen. Dat is op een rustige, neutrale en vriendelijke manier onder woorden brengen wat een kind in het hier en nu doet, voelt, wil of denkt. ‘Jij maakt er nu een ander verhaal van. Misschien omdat je bang bent dat ik boos word. Maar ik word niet boos, dus laten we het er eens over hebben.” Zo laat een opvoeder merken dat het kind belangrijk voor hem of haar is en neemt hij of zij de leiding.

Stevige boom

Het kind voelt zich begrepen. Er is bijvoorbeeld begrip voor de angst voor boosheid wanneer de waarheid uitkomt. De opvoeder wordt zo een ‘stevige boom’ voor het kind, iemand die er ondanks zijn gedrag voor hem blijft, die om zijn gedrag heen kan kijken en die voorziet in zijn behoefte aan onvoorwaardelijke liefde, nodige zorg en veilige begrenzing. Hij zal gaan ervaren dat de waarheid goed genoeg is en dat liegen niet meer nodig is.


CategoriesGeen categorie

Stimuleren Ontwikkeling

Stimuleren Ontwikkeling

Positieve en reeële verwachting van dit kind !

Stem je verwachtingen af op je kind:

Wat kan en hoort bij een kind van deze leeftijd? 
Wat zijn de krachten en valkuilen van je kind? 
Wat hoort bij het karakter van je kind
Waar is je kind in geïnteresseerd?
Zijn er bijzonderheden waar je rekening mee moet houden? (bv ontwikkelingsproblemen of moeilijke omstandigheden).
Ga ervan uit dat je kind het goed wil doen.

Leren omgaan met gevoel en met anderen 

Het aanleren van emotionele en sociale vaardigheden passend bij de leeftijd. 

Voorbeelden van emotionele vaardigheden:

omgaan met teleurstelling, 
benoemen wat je voelt, 
verdragen van naar gevoel zonder jezelf of anderen pijn te doen. 

Voorbeelden van sociale vaardigheden:

op je beurt wachten, 
samen spelen, 
iets vragen, 
opkomen voor jezelf.

Passende taakjes en verantwoordelijkheden

Taakjes en verantwoordelijkheden passen bij de leeftijd van het kind
Stap voor stap leren om ergens verantwoordelijk voor te zijn. 
Het voelt goed om iets te kunnen, trots zijn op iets wat je hebt gedaan of kunt.

Passende activiteiten, spel en speelgoed

Met spel, speelgoed en activiteiten kun je je kind uitdagen om zich te ontwikkelen
Activiteiten, spel en speelgoed passen bij de leeftijd van het kind
Voor de taalontwikkeling is het belangrijk om met je kind te praten, te zingen en (voor) te lezen

Stimuleren van maken van huiswerk

Het is belangrijk om:

Te ondersteunen en te helpen herinneren of helpen plannen van huiswerk.
Belangstelling te tonen voor wat je kind moet doen voor school, wat de resultaten zijn.
Aan te moedigen en op weg helpen als het lastig is.

Wees geïnteresseerd en steunend. Geef pubers ook ruimte en vertrouwen. Sommige kinderen zijn meer steun nodig bv met planning. De meeste kinderen ook ruimte om zelf te leren plannen en ontdekken hoe ze iets aanpakken. Ga niet teveel controleren, bv steeds magister of andere planningssystemen van school in de gaten houden. 

 

 

Stimuleren van zelf doen, ontdekken en contacten aangaan.

Het is belangrijk om:

Te ondersteunen en blij te zijn met wat je kind zelf doet
Interesse te tonen in wat je kind doet en leuk vindt.
Contacten te stimuleren, belangstelling te hebben voor vriendjes/vriendinnetjes en ze welkom te heten.

Rustig en positief blijven als er wat mis gaat. Bevraag hoe het kind denkt het een volgende keer aan te pakken.

Zie voor meer tips over wat past bij leeftijd:

opvoeden.nl

groeigids.nl

CategoriesGeen categorie

Grenzen

Grenzen

De ouder heeft regie !

Je  kind ervaart natuurlijk gezag van jou als ouder. Dit betekent dat:

Het voor je kind normaal is om toestemming te vragen 
Je kind een grens van jou als ouder accepteert.

   •  

Je in je ouderrol blijft ten opzichte van je kind. Hier hoort bijvoorbeeld bij dat je volwassen zaken bespreekt met andere volwassenen, waar je kind niet bij aanwezig is.

Regels en ruimte

Het is duidelijk voor je kind welk gedrag wel en niet acceptabel is. Dit wordt duidelijk door (ongeschreven) regels en afspraken binnen het gezin.

Belangrijk bij gemaakte regels en afspraken:

Ze zijn voorspelbaar.
Je kind weet waarom ze er zijn. 
Een verandering of uitzondering wordt uitgelegd.
Ze zijn betrouwbaar. Dit betekent dat ze niet steeds veranderen

Er is, passend bij de leeftijd van je kind, voldoende ruimte voor:

Eigen wensen
vrijheid om initiatief te nemen,
experimenten
onderhandeling.

Afhankelijk van de leeftijd zal je kind dingen zelf willen doen,  zelf willen weten en dit ook stevig neerzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan peuters en pubers. Als ouder weet je dit, houdt je hier rekening mee en kan je hier op meebewegen. Als ouder heb je balans in consequent zijn en ruimte geven.

De ouder geeft op een passende manier grenzen aan

Je reageert op overschrijding van grenzen of het niet voldoen aan een verwachting. Het kind ervaart veiligheid en het gevoel belangrijk te zijn wanneer ouders grenzen aangeven.  Hierbij is het belangrijk dat:

je op een rustige en duidelijke manier bij je punt lijft
je je kind even tijd geeft en de grenzen blijft herhalen
de relatie tussen jou en je kind in tact blijft bij het (praten over) overschrijden van grenzen
de gevoelens die een rol spelen bij het geven en ervaren van grenzen (boosheid, teleurstelling en verdriet) er mogen zijn bij je kind en bij jou als ouder. Aandacht geven aan de gevoelens helpt bij het accepteren van de grens.
Je lastige gevoelens zoals boosheid en verdriet, leert verdragen en onder controle kunt houden. Als deze gevoelens worden benoemd en erkent zullen ze zakken. Je mag je boosheid en verdriet laten zien en benoemen en gaat niet over tot agressief, chanterend of machteloos gedrag.  
Je even tijd neemt of geeft om weer rustig worden wanneer je merkt dat jijzelf of je kind de controle kwijt raakt. Pak daarna de draad weer op.

Er is passend voorbeeldgedrag bij de ouder

Dit betekent dat je:

gedrag past in de normen van de samenleving
de normen die je wilt uitdragen voorleeft
gezond omgaat met middelen (alcohol, drugs, roken)
beloftes nakomt
lichamelijke grenzen respecteert (baas over eigen lijf, nb; minimaal nodig) 
aandacht hebt voor verzoeningsgebaren bij grensoverschrijding (bijvoorbeeld sorry zeggen)
eigen fouten of vergissingen kunt toegeven

Ouders zitten op 1 lijn

Als ouders steun je elkaar en ben je het met elkaar eens over wat wel en niet acceptabel is. Wanneer je een verschil van mening hebt, praat je hierover, zonder dat je kind hierbij is.   
Zeg geen nare dingen over de andere ouder of val de andere ouder niet af tegenover je kind. Let hier extra op als je gescheiden bent.

Er is respect

respectvol omgaan met elkaar : luisteren naar elkaar, afwezigheid van hatelijke of vernederende opmerkingen, (nb minimaal nodig)  netjes omgaan met spullen, respectvol omgaan met autoriteiten zoals instanties, leerkrachten, politie, hulpverlening.

Meer lezen?

Makkelijk leesbaar: How2Talk2Kids. A. Faber en E. Mazlish

Verdiepend: Ik heb ook wat te vertellen, communiceren met pubers en adolescenten. M. Delfos

Is er sprake van moeilijk en schadelijk gedrag van je kind (bv spijbelen, weglopen, criminele activiteiten, agressie, op gevaarlijke plekken rondhangen). Ga onderzoeken hoe het zit met jullie gehechtheidsrelatie en de communicatiecirkels. De methode “geweldloos verzet” biedt mogelijkheden tot verbetering, waarbij je als ouder respectvol blijft in jouw communicatie.

 

CategoriesGeen categorie

Gehechtheid

Gehechtheid

De hechtingspers(o)nen blijven gelijk !

Er is ten minste 1 hechtingsfiguur voor je kind die ook voor je kind beschikbaar blijft in de toekomst.

Een hechtingsfiguur :

Is bezorgd wanneer er iets met je kind is
Zorgt voor je kind en is er voor je kind wanneer hij/zij dit nodig heeft
Voelt veilig en vertrouwt voor je kind

Het is belangrijk dat een hechtingsfiguur nooit langdurig afwezig is in het leven van je kind

De ouder is  beschikbaar voor het kind !

Dit betekent dat:

Je aandacht hebt voor je kind en je actief contact maakt met je kind; door het aan te raken, oogcontact te maken en tegen je kind te praten.
Je niet enkel fysiek aanwezig bent in dezelfde ruimte. Je merkt op waar je kind mee bezig is en geeft daar aandacht aan.
Je de contactinitiatieven van je kind ziet; Je kind kan contact met je zoeken door naar je te kijken, oogcontact te zoeken, iets te laten zien of iets te zeggen. Sommige kinderen laten op onduidelijke manier zien dat ze contact zoeken.
Je reageert positief wanneer je kind contact met je zoekt.

NB:. Bovenstaande 4 punten zijn samenvattend weer te geven in het aangaan van communicatiecirkels.

Zie de blog voor communicatiecirkels

Meer weten over het effect op je kind wanneer je niet voldoende beschikbaar bent: zoek filmpjes met still face als zoekterm op YouTube 

De ouder kan het kind troosten of kalmeren.

Voor een veilige gehechtheid biedt je troost aan je kind bij frustratie of wanneer iets niet lukt. Je straalt uit : “kom maar”.
Wanneer je kind veilig gehecht is laat hij of zij zien dat het troost en bescherming zoekt bij jou als ouder in moeilijke situaties.

Ouder geeft het kind vertrouwen om te ontdekken

Voor een veilige gehechtheid ondersteun je als ouder je kind om zelf te doen en zelf te ontdekken. Je straalt uit :“toe maar”  “
Wanneer je kind veilig gehecht is zie je dat je kind gaat ontdekken en op onderzoek uit durft te gaan. Hij of zij weet dat jij als ouder altijd voor hem of haar klaar staat wanneer het nodig is

Het “kom maar” en “toe maar” vormen samen de cirkel van veiligheid.  Deze is op toegevoegd als bijlage in de blog.

De bouwstenen van veilige gehechtheid van Truus Bakker is toegevoegd in de blog.

 

De ouder verwoordt wat het kind voelt en denkt

Dit wordt mentaliseren genoemd en betekent dat je:

Kijkt naar je kind en verwoordt wat je kind doet, wil, voelt en denkt. Je kind voelt zich hierdoor gezien.
Kind leert omgaan met emoties doordat jij als ouder deze herkent, erkent en hier een woord aan geeft.
Vraagt vanuit nieuwsgierigheid niet vanuit overtuiging.
Omdat je niet echt in het hoofd van je kind kan kijken, moet je soms een beetje raden wat er in je kind omgaat; je kijkt naar je kind, je leeft je in en vertelt wat jij denkt dat er in je kind omgaat. Het geeft niet wanneer je niet in één keer goed zit, dan raadt je nog een keer. 
Kind zo uiteindelijk leert gevoelens in zijn of haar eigen lijf te herkennen, te verwoorden en te accepteren. Zo leert je kind zichzelf te kalmeren, met zijn of haar gevoel om te gaan en wensen en behoeften te delen.

De ouder houdt een kalm brein !

Jongen kinderen hebben hun ouder(s) nodig wanneer ze boos, verdrietig of bang zijn. Als je als  ouder rustig kan blijven, kan je kindje kalmeren. Het is belangrijk dat je als ouder je eigen emoties kan reguleren. Zo ben en blijf je een veilige ouder waar je kindje op kan rekenen.
Soms is het extra moeilijk om als ouder rustig en kalm te blijven. Bijvoorbeeld wanneer je kind een moeilijk temperament heeft, of wanneer er meer dingen aan de hand zijn of als je zelf als ouder niet zo stabiel bent. Het is belangrijk om dan hulp en steun te zoeken.

Meer weten over stress?  zie hersenen en emoties in beeld. W. Brands-Zandvliet

Meer weten over gehechtheid? : 

Voorleesverhalen/eenvoudige boekjes die je hierover kunt lezen zijn :

   • hoe Lizzy over hechting leerde… M. Scheres
   • Tom en Sophie ontdekken een kacheltje. A. Struik

Verdiepend:

   • Er zijn voor je kind, C. Brok en M de Zeeuw
   • Opvoeden doe je met je brein. D Hughes en J. Baylin
   • Ik heb ook wat te vertellen, communiceren met pubers en adolescenten. M. Delfos
CategoriesGeen categorie

Plezier

Plezier

Interesse en uitstralen blij te zijn met het kind !

Je gewenst voelen door je ouders zorgt voor een positief gevoel over je zelf; een positief zelfbeeld. Het zelfbeeld bepaalt hoe het kind zich gedraagt en voelt. 

Hoe laat je als ouder merken dat je blij bent met het kind:

Ben geïnteresseerd in wat je kind doet, waar het zich mee bezig houdt. Waaraan kan je kind dat merken? 
Gedeelde interesse vergroot plezier. 
Positief begroet worden is fijn. 
Knuffelen, even aanraken, op schoot zijn belangrijke positieve lichamelijke ervaringen; het geeft rust, je voelt je verbonden met elkaar en geluks-hormonen worden actiever.

 Ontspannen ouders/partners

 Een kind opvoeden is leuk en kan ook vermoeiend zijn. Veel ballen om in de lucht te houden. Je gesteund voelen door je partner en/of andere ouder van het kind helpt om een ontspannen ouder te kunnen zijn.

Voel je je gesteund?
Wat doe jij om de andere ouder te steunen? 
Gun je elkaar plezier, vrije tijd, iets anders doen waar je energie uithaalt? 
Kun je op elkaar rekenen?
Hoe zorg je voor jezelf zodat je ontspannen kunt zijn? 
Kunnen jullie relativeren?
Is er humor? 
Mogen er fouten gemaakt worden? 
Waar haal je plezier uit?

Met de aanwezigheid van een positieve partnerrelatie leg je de basis voor een ontspannen en plezierige sfeer in huis. 

Een kind is loyaal aan beide ouders. In situatie van gescheiden ouders en samengestelde gezinnen dienen de volwassenen ervoor te zorgen dat het kind niet in de knel komt met deze loyaliteit.

Aandacht voor wat goed gaat

Als je kind positieve aandacht krijgt van jou als ouder, zal het positief opgroeien. Je geeft je kind positieve aandacht door:

Je kind te vertellen en laten voelen wat er goed gaat en wat het goed doet.
Je kind vertellen waarom dat wat hij/zij goed doet, goed is.
Grenzen aan te geven wanneer je kind iets doet wat niet mag
Je kind te vertellen wanneer hij/zij iets doet wat niet mag, wat je wel wilt zien en wat de volgende keer anders kan (waar moet het mee stoppen en wat moet het wel doen)
De aandacht voor wat goed gaat grotere te laten zijn dan de aandacht voor wat anders moet. 

Samen iets leuks doen

Waar hebben jullie samen plezier aan? Je mag hierbij klein denken. Bv samen voetballen, iets lekkers koken, spelletje doen, naar buiten gaan, wandelen, een speeltuintje opzoeken etc.

Je kunt iets samen doen als gezin. Kinderen vinden het vaak heel leuk ook eens iets alleen met 1 ouder te doen.

Hoe zit het met humor? Humor relativeert en verbindt.  Waar lachen jullie om, worden er wel eens grapjes gemaakt?

Er zijn plezierige, steunende contacten in de buurt/familiesfeer

Plezierige contacten en vriendschappen geven de meeste mensen veel energie. Je straalt daarmee uit dat je vertrouwen kunt hebben in anderen en in de buitenwereld. 
Positieve contacten versterken je gevoel van eigenwaarde, je kunt je goed voelen over jezelf. 
Wanneer er veel ‘gedoe’ is met anderen (ruzies, veel boosheid, de ene keer is iemand een vriend, de volgende keer is diezelfde persoon een vijand) geeft je je kind (onbewust) mee dat anderen niet te vertrouwen zijn. 

Geen geweld en spanning !

Huiselijk geweld, ruzie of regelmatige spanningen tussen de ouders en complexe scheidingen zijn beschadigend voor kinderen. Om gezond te kunnen opgroeien is het nodig dat er geen geweld of spanning in huis is. 

Kinderen zijn gevoelig voor spanning. Voorbeelden zijn:  Een nare sfeer, oppassen wat je kan zeggen, een ouder die zijn boosheid niet onder controle heeft, schreeuwen, met deuren slaan. Ruzie’s in huis (ook als de kinderen boven op bed liggen) geven spanning.

Zie de folder: “geweld in huis raakt kinderen”  (B.Visser en T van Harten, te downloaden via movisie.nl) . Hier lees je wat het effect is op het kind per leeftijdsgroep. 

Huiselijk geweld, slaan van kinderen of terugkerend vernederende/kwetsende opmerkingen maken over het kind, vallen in Nederland onder kindermishandeling. 
Voordat er plezier en ontspanning kan zijn, dient (de dreiging van) geweld en spanning afwezig te zijn.


Meer lezen? makkelijk leesbaar:

Ontspannen opvoeden, K.Mooy

Inspiratieboek voor leuker en makkelijker opvoeden. T Neve

Oplossingsgericht opvoeden, doen en denken in mogelijkheden. L de Bruin en R. Meddens

CategoriesGeen categorie

Regelmaat

Regelmaat

Stabiliteit  ! ;

in levensomstandigheden, contacten met anderen en plannen voor de toekomst.

Je kind heeft voldoende zekerheid, omdat “het leven” niet steeds veranderd. 
Waar je woont, met welke mensen je omgaat, wie er bij jou in huis woont, wie de vriend of vriendin van je ouder is, naar welke school je gaat, etc.  Dit zijn basisomstandigheden die voor je kind duidelijk en voorspelbaar moeten zijn. 
Het is best mogelijk om een keer iets te veranderen of om plannen te maken om iets te veranderen. Wanneer deze plannen te vaak wisselen, is dit schadelijk voor de ontwikkeling van je kind. Je kind weet dan niet meer waar het aan toe is. Dit zorgt voor een gevoel van onzekerheid en onveiligheid.

 Kind gaat naar school !

Je kind gaat naar school zoals de leerplicht voorschrijft. Verzuim wordt zoveel mogelijk voorkomen. Je brengt en haalt je kind op tijd en hij/zij krijgt de benodigde spullen mee. 
Betrokkenheid bij school (vooral basisschool) is prettig voor je kind. Dit kan door activiteiten vanuit school samen te bezoeken. Hier liggen veel mogelijkheden tot contact met andere ouders en met vriendjes van je kind.
Bezoeken van de  peuterspeelzaal voor jongere kinderen is goed voor de ontwikkeling. 

Dagritme ! ; 

met regelmaat van eten en slapen

Er is voldoende structuur in de dag. Dit betekent dat er: 

normale tijden zijn voor eten en slapen. 
een eigen bed is voor je kind. 
activiteiten zitten in de dag en dat er voldoende rust is. 
een bepaalde vanzelfsprekendheid is in hoe de dingen gaan. Bijvoorbeeld: eten doen we aan tafel, voor het slapen tanden poetsen, voorlezen bij naar bed gaan

Huis en geld op orde !

Er is een huis om in te wonen. De voorzieningen in het huis zijn voldoende op orde (warmte, elektriciteit, ventilatie, staat van de woning). Er is voldoende zekerheid dat men in het huis kan blijven of er is actie ondernomen om de onzekerheid op te lossen (inschrijven voor woningen, op zoek gaan naar (tijdelijke) andere mogelijkheden om een dak boven het hoofd te hebben).
Problemen met geld zorgen voor veel stress. Geldzaken op orde hebben is een belangrijke beschermende factor voor een goede opvoedingssituatie. Weinig geld hebben is niet altijd te veranderen. Het gaat om rond kunnen komen met wat er is. Het geld gaat eerst naar belangrijke dingen zoals de huur, eten en verzekeringen.
Het voorkomen of oplossen van schulden. Het is belangrijk om hulp te zoeken wanneer dit alleen niet lukt

Planning en voorspelbaarheid van activiteiten

Het is belangrijk dat je kind weet wanneer er wat gaat gebeuren. Dit geeft rust en een gevoel van veilig zijn.

Dit kan doordat:

Je vertelt of laat zien wat we straks of vandaag gaan doen en wat er gebeurt.
Je vertelt of laat zien dat iets niet doorgaat en waarom.
Je vertelt of laat zien wanneer er/of het tijd is voor wat.

Opgeruimd en schoon huis

Het geeft rust als de omgeving opgeruimd is, als je voldoende weet waar wat ligt. Te veel speelgoed in de ruimte kan ervoor zorgen dat je kind overprikkelt raakt en niet rustig kan gaan spelen.

Wat voldoende opgeruimd en schoon is, is persoonlijk. Dit heeft veel te maken met wat je zelf gewend bent en in je “karakter” zit.

Ben jij iemand die:
in de gaten moet houden dat het niet te vies en rommelig wordt?

Dit zou problemen kunnen opleveren ten aanzien van veiligheid, chaos en hygiëne.

in de gaten moet houden of er niet te veel aandacht voor netjes en schoon is?

Dit zou veel stress kunnen geven in het gezin en de spontaniteit en ontspanning in de weg zitten.